Slide background

SEPAND HONAR MUSIC

آموزش گیتار

به بخش آموزش گیتار شرکت سپند هنر خوش آمدید . در اینچا با ننحوه صحیح نواختن گیتار آشنا خواهید شد. حال شما عزیزان می توانید جهت یادگیری از فیلم های آموزشی زیر استفاده کنید .

 

ورود و ثبت نام

قسمت دوم
قسمت اول
قسمت چهارم
قسمت سوم
قسمت ششم
قسمت پنجم
قسمت هشتم

قسمت هفتم
قسمت دهم
قسمت نهم
قسمت دوازدهم
قسمت یازدهم
قسمت چهاردهم
قسمت سیزدهم
قسمت شانزدهم
قسمت پانزدهم
قسمت هجدهم
قسمت هفدهم
قسمت بیستم
قسمت نوزدهم